GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 66
Số lượt truy cập: 9650846
QUẢNG CÁO
Công khai các khoản đóng góp của nhân dân năm học 2012-2013 19/09/2013 8:26:06 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    

    Số:…../BC – HPH                              Phú Thủy, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI CHI TIẾT

Về việc thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đóng góp

 của nhân dân năm học 2012- 2013

 

1.  Quỹ  phụ huynh hỗ trợ mua máy phòng tin :

Thu theo sự thống nhất giữa ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua UBND xã và ban giám hiệu nhà trường. BCH hội CMHS đứng ra tự tổ chức thu và bầu ra ban đại diện giám sát mua thiết bị để tặng cho nhà trường.  

     -   Tổng  số học sinh trong năm học:  463em * 200.000 = 92.600.000đ ( dự kiến)

-             Tổng số tiền huy động được: 84.730.000đ ( tương đương 423.65 học sinh ủng hộ)

-    Số tiền tồn nợ công trình của năm học trước: (-16.493.800đ)

+ Chi trả mua 14 bộ máy vi tính phòng máy vi tính: 76.300.000 ( 1 bộ máy 5.450.000đ)

+ Chi mua bổ sung 18 ghế nhưa phòng máy: 1.800.000đ

Cân đối còn tồn: 6.630.000đ  chuyển sang trả nợ công trình năm học 2012-2013:(-16.493.800đ).

Tổng số tiền nợ công trình của năm học trước cân đối từ nguồn sửa chữa nền nhà và ủng hộ mua máy phòng máy: 7.678.000đ + 6.630.000 = 14.308.000đ

Cân đối trả nợ còn thiếu chuyển sang năm học 2013-2014 là: 2.185.800đ

2.     Tiền nước uống cho học sinh:

Thu theo công văn số 955/ UBND- TCKH&GDĐT ngày 23/8/2012 của UBND huyện, phòng TC-KH , PGD và tờ trình số 18/TTr- HT ngày 18/11/2012 của nhà trường.

Trong năm học nhà trường đã hợp đồng với công ty nước khoáng tổ chức mua nước uống cho học sinh, đảm bảo hợp vệ sinh nhà trường đã hợp đồng kiêm nhiệm nhân viên y tế giữ và cấp phát nước uống cho học sinh.

-          Dự kiến thu: 463 em* 60.000 đ/ em = 27.780.000 đ

-          Tồn năm học trước chuyển sang: 1.192.000đ

-          Miễn giảm: 0 em

-          Không thu được: 660.000 đ (11 học sinh)

-          Đã thu được: 27.120.000 đ đạt tỷ lệ  98%

-          Đã chi:  28.257.000đ

+ Chi mua tiền nước uống cho học sinh đến 31/5: 22.000.000 đ ( Tương đương 1.100 bình/10 tháng, bình quân 1 tháng 110 bình)

+ Chi trả tiền giữ nước khoáng cho học sinh đến 31/5:   4.000.000 đ

+ Mua cốc ca, khay nhựa và 5% giáo viên thu: 2.257.000 đ.

+ Tồn chuyển qua năm học sau: 55.000đ

Hàng tháng nhà trường cử kế kế toán cùng với nhân viên y tế trực nước theo dõi nhập nước và trả vỏ cho công ty nước khoáng, cuối tháng thanh toán với công ty nước khoáng và lấy hóa đơn vào sổ theo dõi thu chi đúng quy định.

3.     Tiền dịch vụ vệ sinh:

Thu thực hiện Công văn số 955/ UBND- TCKH & GDĐT ngày 23/8/2012 của UBND huyện, TCKH & GDĐT và sự thống nhất tình nguyện của phụ huynh toàn trường và tờ trình số 14/TTr- HT ngày 11/9/2011 của nhà trường.

-          Dự kiến thu: 463 *30.000 = 13.890.000

-          Số tiền không thu được 04: 120.000đ

-          Số tiền thu được: 13.770.000đ / đạt tỷ lệ 99,2%.

-          Số tiền đã chi: 13.676.500đ gồm:

+ Chi sửa chữa nhỏ như: làm cỏ bồn hoa, khơi cống rảnh thoát nước, thuê vận chuyển rác thải: 1.940.000đ

+ Chi xử lý bể phốt, bể rửa tay 02 nhà vệ sinh học sinh: 3.394.000đ

+ Trả thuê làm dịch vụ vệ sinh  từ tháng 8/2012đến 31/5: 5.000.000đ .

+ Chi mua dụng cụ vệ sinh: 807.000đ

+ Chi mua vật liệu: Khóa vòi nước, xăng cắt cỏ khuôn viên trường: 2.114.500đ

+ Chi % giáo viên thu: 421.000đ

Tồn quỹ chuyển sang năm học sau: 93.500đ

4 .  Tiền giấy kiểm tra:

 Thu theo công văn số 955/ UBND- TCKH&GDĐT ngày 23/8/2012 của UBND huyện, phòng TC-KH , PGD và tờ trình số 18/TTr- HT ngày 18/11/2012 của nhà trường.

-          Tổng số học sinh: 463 *35.000 = 16.205.000đ

-          Số tiền không thu được: 175.000đ

-          Tồn năm học trước chuyển sang: 502.500đ

-          Số tiền thu được: 16.030.000đ / đạt tỷ lệ 99 %.

-          Số tiền đã chi đến 31/5/2013: 16.014.900đ gồm:

+ Chi trả tiền in ấn tài liệu và bài kiểm tra học sinh: 15.524.900đ

+ Chi trả 3% giáo viên thu: 490.000đ

Tồn quỹ chuyển sang năm học sau: 517.600đ

5.     Quỹ tu sửa điện và tu sửa nền nhà

Thu theo sự thống nhất của ban đại diện CMHS và phụ huynh toàn trường thục hiện công văn 955 chuyển tiền điện sinh hoạt sang.

-          Dự kiến thu: 463 * 45.000đ = 20.835.000đ

-          Thất thu: 1.755.000đ

-          Đã thu được: 19.080.000 đ

-          Đã chi: 19.080.000 đ gồm:

+ Chi sửa chữa hệ thống điện các phòng học nhà số 2 sự cố ngày 06/01/201:.7.922.000 đ

+ Chi trả  sửa chữa nền nhà số 18 và 20: 3.480.000đ

+ Còn tồn: 7.678.000đ  chuyển sang chi trả nợ công trình phụ huynh năm học 2011 – 2012.

Kết luận: Trong năm học 2012- 2013 các khoản thu chi của nhân dân đóng góp qua quyết toán trường THCS Phú Thủy có một số nhận sau:

* Ưu điểm:

     Việc xây dựng nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động theo đúng quy định của các cấp quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo.

Bảo đảm sự minh bạch, công khai, tường minh.

Bảo đảm sự lảnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương: Bảo đảm  sự phối hợp dân chủ, công khai giữa ban đại diện CMHS và nhà trường. Đa số phụ huynh và học sinh có ý thức trong việc thu nộp.

   Nhà trường quan tâm đến những học sinh nghèo và học sinh đặc biệt khó khăn có chủ trương hỗ trợ kịp thời cho các em ngay từ đầu năm học,  nhà trường  phối hợp với hội khuyến học xã để hổ trợ động viên các em đến trường học kịp thời với số tiền: 4.6 triệu đồng( trong đó quỹ khuyến học xã: 1.6 triệu đồng). Trích từ quỹ học bổng Mỹ Tâm ủng hộ em Lê Văn Linh lớp 8D ốm nằm viện dài ngày điều trị tại bệnh viện Hà Nội: 01 triệu để trở lại lớp học.

* Khuyết điểm:

  Các khoản chi vượt so với kế hoạch đầu năm như quỹ khuyến học kế hoạch dự  thu - chi chưa bám sát với thực tế nên dẫn đến số nợ tồn động cuối năm học: 5.939.000đ

* Nguyên nhân:

Số lượng học sinh thuộc diện miễn giảm còn nhiều 95/463 em. Tình trạng thất thu vẫn còn.

Nhà trường xây dựng chuẩn quốc gia nên các công trình buộc phải làm dẫn đến nợ tồn động kéo dài.

Số lượng học sinh  tham gia các hội thi đông, số học sinh đạt giải nhiều, nguồn quỹ khuyến học chưa đáp ứng cho phần hỗ trợ hội thi.

* Kiến nghị:

Năm học 2013 – 2014 số lượng học sinh giảm so với năm học trước nhưng số lượng học sinh dự thi và môn dự thi tăng nhà trường có một số kiến nghị sau:

Quỹ khen thưởng và hỗ trợ hội thi: Đề nghị huy động thêm từ 40.000đ/ năm học lên 60.000đ/ năm học.

Tiền dịch vụ vệ sinh : Đề nghị thu 40.000đ/hs/năm để phù hợp với giá cả thực tế hiện nay.

Quỹ  hoạt động ban đại diện CMHS: Đề nghị mức huy động 80.000đ kể cả kinh phí 20/11.

Phần rèm cửa sổ các phòng học hiện nay đã xuống cấp vì sử dụng từ năm 2007. Đề nghị tổ chức thực hiện trong kỳ II.

 

HIỆU TRƯỞNG                           T,B ĐẠI DIỆN CMHS            KẾ TOÁN                                                

 

Phan Đức Niệm                           Đoàn Kim Hoàng                   Đoàn Thị Tuyết

 Nơi nhận:

- GVCN các lớp để nghiên cứu chuẩn bị nội dung họp.

- Ban đại diện CMHS các lớp thay thế bản thảo đã gửi (báo cáo)

- Lưu hồ sơ Ban đại diện CMHS

 
 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com