GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 74
Số lượt truy cập: 9461819
QUẢNG CÁO
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 25/01/2018 3:04:15 CH

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cấp, các ngành và địa phương trong toàn quốc nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Xác định được cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động thuộc Đề án.

II. NỘI DUNG

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) có trách nhiệm lồng ghép các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, đề án liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

a) Hoạt động 1:

Triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6).

- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;

+ Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn lồng ghép nội dung về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trong chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”;

+ UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Hoạt động 2:

Thực hiện các hoạt động truyền thông thường xuyên về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Hoạt động 3:

Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

d) Hoạt động 4:

Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

a) Hoạt động 1:

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ công tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Hoạt động 2:

Triển khai cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng tiêu chí: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm tiêu chí và triển khai cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại một số cơ sở trợ giúp xã hội được lựa chọn: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.

c) Hoạt động 3:

Triển khai mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành tiêu chí mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng tiêu chí: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm tiêu chí và triển khai mô hình: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.

d) Hoạt động 4:

Triển khai hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân thông qua hoạt động đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm và triển khai cung cấp dịch vụ: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.

đ) Hoạt động 5:

Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.

- Cơ quan chủ trì:

+ Đề nghị Bộ Y tế chủ trì thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm và triển khai cung cấp dịch vụ: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.

e) Hoạt động 6:

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Cơ quan phối hợp:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan; UBND cấp tỉnh; các doanh nghiệp; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.

g) Hoạt động 7:

Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.

- Cơ quan chủ trì:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chí về thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng văn bản hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành hướng dẫn, tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.

h) Hoạt động 8:

Trường học an toàn, không bạo lực.

- Cơ quan chủ trì:

+ Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chí về trường học an toàn, không bạo lực;

+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Tham vấn, khảo sát xây dựng văn bản hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;

+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;

+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.

i) Hoạt động 9:

Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu và thí điểm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì:

+ Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu;

+ UBND cấp tỉnh được lựa chọn triển khai thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

+ Xây dựng bộ công cụ: 2016 - 2017;

+ Thí điểm thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu: 2018 - 2020.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tại Trung ương; UBND cấp tỉnh triển khai tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan; Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; UBND cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (thực hiện hàng năm và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12 hàng năm); tổ chức tổng kết 05 năm (vào năm 2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, UBND cấp tỉnh trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án;

Vụ Bình đẳng giới là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Hàng năm, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 20/12) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

- Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch này tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương trong hoạt động kiểm tra hàng năm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

- Đề cao trách nhiệm của các thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong triển khai các hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình theo phân công tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này và có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương và bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện các hoạt động;

- Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án (trước ngày 20/12) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tại địa phương./.

Các tin khác
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com